Kino OAZA

Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Oaza” Otwockiego Centrum Kultury

Regulamin  Kina „Oaza” Otwockiego Centrum Kultury z dn. 02.10.2018 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 1. Wstęp do sali kina na seans jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 3. Bilet ważny jest jedynie na oznaczony na nim seans, w określonym dniu i godzinie.
 4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 6. Fotel na sali należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie miejscem.
 7. W seansach filmowych mogą uczestniczyć osoby spełniające wymogi kategorii wiekowych. Osoby nie spełniające tych wymogów mogą uczestniczyć w seansach wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów oraz po podpisaniu oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości. Dzieci od 13 roku życia mogą nabywać bilety w kasie kina oraz uczestniczyć w seansach samodzielnie.
 9. Podczas seansów filmowych organizowanych przez Otwockie Centrum Kultury kategorycznie zabrania się:
  a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane Policji.
  b)    Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji.
  c)    Spożywania alkoholu, palenia papierosów i spożywania innych używek.
  d)    Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu.
 10. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 11. Kino "Oaza" nie posiada szatni, dlatego prosimy o niepozostawianie rzeczy bez kontroli.
 12. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali kina porządku oraz czystości.
 13. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane Policji.
 14. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.
 15. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na plakatach i stronach internetowych Otwockiego Centrum Kultury.
 16. Otwockie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.
 1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie ich rezerwacji oraz zakupu biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej www.kino.otwock.pl, pod numerem telefonu 22 779 36 43 (dni powszednie 8.15-15.45)  lub osobiście w kasie kina.
 2. Rezerwacji miejsc oraz zakupu biletów online na seanse filmowe można dokonać za pośrednictwem portalu biletyna.pl. Zakupione i zarezerwowane w ten sposób bilety stanowią własność właściciela portalu a kupującego lub rezerwującego w ten sposób bilety obowiązuje regulamin serwisu biletyna.pl.
 3. Zakupu i rezerwacji biletów na seanse filmowe można dokonywać w kasie Otwockiego Centrum Kultury.
 4. Rezerwacje biletów dokonane w kasie Otwockiego Centrum Kultury w każdej chwili można unieważnić telefonicznie lub w kasie podając nazwisko i numer zarezerwowanego miejsca.
 5. Kasa czynna jest w godzinach 12.00-20.00. Ponadto na pół godziny przed zaplanowanym seansem w kasie przy wejściu do kina.
 6. Zarezerwowane w kasie bilety na seanse filmowe należy odebrać nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, po upływie tego terminu rezerwacja zostanie anulowana automatycznie.
 7. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych w kasie biletów na film po rozpoczęciu seansu. Zwrot możliwy jest po okazaniu biletu wraz z paragonem fiskalnym. Jeżeli bilet został opłacony gotówkowo, zwrot nastąpi również w gotówce. Za bilet opłacony za pomocą karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na to samo konto za pomocą tej samej karty.
 8. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, brak paragonu, brak biletu).
 9. Zwrot biletów zakupionych w kasie jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu. Nie ma możliwości zwrotu gotówki w kasie za bilety zakupione poprzez internetowy serwis biletyna.pl.
 10. Bilety grupowe dostępne są na seanse filmowe wyświetlane od poniedziałku do piątku do godziny 16.00 i dotyczą zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych.
 11. Wejścia na seans opiekunów szkolnych grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
  a)   Wiek przedszkolny; grupa 8 podopiecznych do 6-tego roku życia – 1 opiekun.
  b)    Wiek wczesnoszkolny; grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun.
  c)    Wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun, d) opiekunowie mogą uczestniczyć w seansie nieodpłatnie
 12. Bilety grupowe dostępne są również dla osób prywatnych od poniedziałku do piątku do godz. 16.00. Grupa liczona jest od 10 osób.
 13. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy Kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej (posiadającej legitymację rencisty).
 14. Legitymacje emeryta-rencisty wraz z dokumentem ze zdjęciem, studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
 15. Posiadacz karty „Rodzina 3+” (na karcie „Rodzina 3+” imię i nazwisko wymienione na karcie wyboldowaną i podkreśloną czcionką ), ewentualnie drugi dorosły opiekun dzieci lub dziecko powyżej 13 roku życia (na karcie „Rodzina 3+” imię i nazwisko pod imieniem i nazwiskiem posiadacza karty) może dokonywać osobiście rezerwacji i zakupu biletów na zasadach określonych w uchwale nr. XLI/421/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 października 2013 r., wyłącznie w dni robocze w biurze Otwockiego Centrum Kultury, które jest czynne pn. 8.00-18.00, wt-pt 8.00-16.00 za okazaniem ważnej otwockiej karty „Rodzina 3+” wraz z ważnym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Przed wejściem na seans posiadacz karty, ew. drugi opiekun lub dziecko powyżej 13 roku życia powinien okazać ważną otwocką kartę „Rodzina 3+” wraz z ważnym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz dokumenty potwierdzające tożsamość dzieci, dla których zostały kupione bilety w ramach karty “Rodzina 3+”, są one wymienione na karcie “Rodzina 3+” (w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym wystarczy poświadczenie rodzica).
 16. W wydarzeniu „Kino dla mam” udział może wziąć jeden rodzic/opiekun z dzieckiem od 0 do 6 lat. Wydarzenie będzie odbywać się cyklicznie, w ostatnią środę miesiąca. Dzieci mogą zostać pod opieką animatorów. Przy zakupie biletów na wydarzenie, nie obowiązuje karta „Rodzina 3+”. W wydarzeniu mogą uczestniczyć inne osoby, ale zobowiązane są do pełnej opłaty za bilet.
 17. W wydarzeniu „Kino dla seniora” może wziąć udział osoba posiadająca kartę emeryta-rencisty. Przy zakupie biletów na wydarzenie, nie obowiązuje karta „Rodzina 3+”. W wydarzeniu mogą uczestniczyć inne osoby, ale zobowiązane są do pełnej opłaty za bilet.
 18. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
  a) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów,
  b) W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.
  c) Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. 
  d) Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Otwockiego Centrum Kultury
 19. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
  a) Klient chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego z powodów nieleżących po stronie Otwockiego Centrum Kultury.
  b) Klient chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym z przyczyn nieleżących po stronie Otwockiego Centrum Kultury.
  c) Klient chce dokonać zwrotu biletów zbiorowych później niż 24 h przed seansem kinowym, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.
 20. Na projekcje filmów w kinie obowiązują następujące ceny biletów:
  a) Pt.-Nie.: Normalny-20 zł, Ulgowy-17 zł,
  b) Pn.-Czw.:  Normalny-17 zł, Ulgowy-15 zł, 
  c) Grupowy -13 zł - dostępny jedynie od pn. do pt. do godz. 16.00
 21. Otwockie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych cen biletów na projekcje filmów w przypadku wyraźnego żądania dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych kina.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 1. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia i spożywania alkoholu.
 2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Zakaz nie dotyczy psa-opiekuna/przewodnika osoby niepełnosprawnej, posiadający odpowiednie uprawnienia.
 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrekcji Otwockiego Centrum Kultury.

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Regulamin kina OAZA 08.18 (pdf)