Kino OAZA

Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Oaza” Otwockiego Centrum Kultury

Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Oaza” Otwockiego Centrum Kultury

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 1. Wstęp do sali kina na seans jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 3. Bilet ważny jest jedynie na oznaczony na nim seans, w określonym dniu i godzinie.
 4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 6. Fotel na sali należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie miejscem.
 7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że  jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 8. Podczas seansów filmowych organizowanych przez Otwockie Centrum Kultury kategorycznie zabrania się:
  a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane Policji.
  b)    Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji.
  c)    Spożywania alkoholu, palenia papierosów i spożywania innych używek.
  d)    Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu.
 9. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 10. Za rzeczy pozostawione w obiekcie, Otwockie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali kina porządku oraz czystości.
 12. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane Policji.
 13. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.
 14. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na plakatach i stronach internetowych Otwockiego Centrum Kultury.
 15. Otwockie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie ich rezerwacji oraz zakupu biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej www.kino.otwock.pl, pod numerem telefonu 22 779 36 43 lub osobiście w kasie kina.
 2. Rezerwacji miejsc oraz zakupu biletów online na seanse filmowe można dokonać za pośrednictwem portalu biletyna.pl. Zakupione i zarezerwowane w ten sposób bilety stanowią własność właściciela portalu a kupującego lub rezerwującego w ten sposób bilety obowiązuje regulamin serwisu biletyna.pl.
 3. Zakupu i rezerwacji biletów na seanse filmowe można dokonywać w kasie Otwockiego Centrum Kultury.
 4. Rezerwacje biletów dokonane w kasie Otwockiego Centrum Kultury w każdej chwili można unieważnić telefonicznie lub w kasie podając nazwisko i numer zarezerwowanego miejsca.
 5. Kasa czynna jest w godzinach pracy Otwockiego Centrum Kultury. Ponadto, na pół godziny przed zaplanowanym seansem aż do czasu rozpoczęcia seansu, czynna jest dodatkowa kasa przy wejściu do kina.
 6. Zarezerwowane w kasie bilety na seanse filmowe należy odebrać nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, po upływie tego terminu rezerwacja zostanie anulowana automatycznie.
 7. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych w kasie biletów na film po rozpoczęciu seansu. Zwrot możliwy jest po okazaniu biletu wraz z paragonem fiskalnym. Jeżeli bilet został opłacony gotówkowo, zwrot nastąpi również w gotówce. Za bilet opłacony za pomocą karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na to samo konto za pomocą tej samej karty.
 8. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, brak paragonu, brak biletu.
 9. Zwrot biletów zakupionych w kasie jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu. Nie ma możliwości zwrotu gotówki w kasie za bilety zakupione poprzez internetowy serwis biletyna.pl.
 10. Bilety grupowe dostępne są na seanse filmowe wyświetlane od poniedziałku do czwartku i dotyczą zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych.
 11. Wejścia na seans opiekunów szkolnych grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
  a)   Wiek przedszkolny; grupa 8 podopiecznych do 6-tego roku życia – 1 opiekun.
  b)    Wiek wczesnoszkolny; grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun.
  c)    Wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun,
 12. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy Kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej (posiadającej legitymację rencisty).
 13. Legitymacje emeryta-rencisty wraz z dokumentem ze zdjęciem, studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
 14. Uczestnicy programu „Rodzina 3+” (wymienieni w karcie) mogą dokonywać osobiście rezerwacji i zakupu biletów, na zasadach określonych w uchwale nr. XLI/421/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 października 2013 r., wyłącznie w kasie Otwockiego Centrum Kultury za okazaniem ważnej otwockiej karty „Rodzina 3+” wraz z ważnym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (m. in.: legitymacja szkolna, studencka, dowód osobisty). 
 15. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
  a) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów,
  b) W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.
  c) Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości. Dzieci od 15 roku życia mogą uczestniczyć w seansach samodzielnie.
  d) Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że  jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
  e) Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Otwockiego Centrum Kultury.
 16. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
  a) Klient chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego z powodów nieleżących po stronie Otwockiego Centrum Kultury.
  b) Klient chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym z przyczyn nieleżących po stronie Samorządowego Centrum Kultury.
  c) Klient chce dokonać zwrotu biletów zbiorowych później niż 24 h przed seansem kinowym, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.
 17. Na projekcje filmów w kinie obowiązują następujące ceny biletów:
  a) Pt.-Nie.: Normalny-20 zł, Ulgowy-17 zł,
  b) Pn.-Czw.:  Normalny-17 zł, Ulgowy-15 zł,
  c) Grupowy -13 zł - dostępny jedynie od pn. do czw.
 18. Otwockie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych cen biletów na projekcje filmów w przypadku wyraźnego żądania dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych kina.

 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 1. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia i spożywania alkoholu.
 2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Zakaz nie dotyczy psa-opiekuna/przewodnika osoby niepełnosprawnej, posiadający odpowiednie uprawnienia.
 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrekcji Otwockiego Centrum Kultury.